תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הקיס'ג .39

תולוכת םייניעו םיינומדא םילתלת אלמ שאר
תועמד דע גנעמו יטנמור הליל ךל קינעת הקיס'ג

20 :ליג
1.66 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16