תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


יויו .49


דואמ תוכורא םיילגר תלעב ,ההובג איה
.הזר ,הזר ,הזר -םולכ תלכוא אל איה וליאכ תארנו

19 :ליג
1.75 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16