1 הירלג - ביבא לת

050 - 62 62 16 

יויו 49
ילינ 50
הרל  51
ימת 52


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל