תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ימת .52

םינפה לע םינידע םישמנ תלעב ,תיתימא הקותמ ימת
השוב יזוחא ספא םע םיאור םתאש ומכו
.השקב לכ םע טעמכ םורזת איה

18 :ליג
1.63 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16