תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


יסירט .56


ןבל רוחש םוליצמ האצי עגרה וליאכ ונל התארנ יסירט
איה ךא ,תירירבשו הגונע תארנ איה .םיעבראה תונשמ
.לבקת החמשב ילאנא םגו תונב ,םינב ,ללותשהל תבהוא

19 :ליג
1.60 :הבוג
יבסל ,ילאנא ,ילאניגו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16