תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ןוסידמ .59


םדכ םיתפשו ,םיכ תולוחכ םייניע ,םחפכ רוחש רעיש
םח םד םע לבא תימי הפמינ ומכ תארנ ןוסידמ

20 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא:םיתוריש
תיסור ,תילגנא טעמ :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16