תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ידע .60


העובק תרייד רבכ איה ץראב ךא ,הינמורמ איה ידע רוקמב
יללכ ןפואבו ,ףטוש ןפואב תירבע תרבוד איה
.ףייכל תבהוא

20 :ליג
1.62 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תינמור ,תירבע  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16