תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הלאירבג .06


.הל השעת הצרתש המ ,הלאירבג ,הלאירבג
!!!ם-י-י-ק-נ-ע םיידש ינשו םיהדמ ףוג ונלש יבגל

20 :ליג
1.67 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
  רקובב 5:00 דע 19:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16