תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ילטנ .61

המישרמ תוחכונ תלעב הרוחב איה ילטנ ,קפס לכ ןיא
.שלוג ינומדא רעישו תודדוחמ םינפ תלעב ,ההובג

19 :ליג
1.76 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16