תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ןאירמ .62

הדעב רצוע אלש המ ,תיסורל טרפ הלימ תרבוד אל ןאירמ
לע תומרב תיטנמרפמט איה .הקספה ילב שקשקלמ
.יאדו ךתוא ףייעי התיא יוליבש חיטבמש המ

19 :ליג
1.76 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16