1 הירלג - ביבא לת

050 - 62 62 16 

ילטנ 61
ןאירמ 62
יטנ  63
הניבלא 64 


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל