תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנד .68

תוחפ אל ראופמ ןבשיו ,םייקנע םיידש גוז הנדל
תוסנל רבד םוש תדחפמ אלו תנמרחמ ,תמזוי איה

21 :ליג
1.66 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16