תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הלימק .69


ויתחתמ ךא ,יוב םוט לש טעמ העטמ הארמ שי הלימקל
.לגלגעו יעבט הזחו ישנ ףוג רתתסמ

19 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא טעמ :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16