תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ילופ .70


הנתמ תזיראב הבוב ומכ תארנ ,המיהדמו הנטק איה
ןימ םע תללותשמ ילופ ,םימתה טבמה תורמל ךא
.םינוויכה לכמ לבקל תבהואו

19 :ליג
1.58 :הבוג
(ריחמ תפסותב) ילאנא ,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16