1 הירלג - ביבא לת

050 - 62 62 16 

הלימק 69
ילופ 70
יקניפ 71
ילטנ  72 


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל