תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ילטנ .72


תולעב ולאכ שי ,תומיהדמ תויפיפי תורוחב שי
תוריש תונתונש - ולאכ שיו ,הזה םלועה ןמ אלש ףוג
!םלועב בוט יכה

20 :ליג
1.73 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
  רקובב 5:00 דע 19:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16