תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הל'גנא .21


תינכייח הרוחב ,ןושארה עגרהמ ונרכמתה הל'גנאל
תראפתל יונב ףוג חכשנ לבו חור בצמ םע דימת


18+ :ליג
1.77 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  טעמ  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו  העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16