תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הריא .17


יזגפ ףוג ,תולוחכ םינייע ,תנידנולב ,ההובג
.תרתוימ תפסונ הלימ לכש ונל המדנ

19 :ליג
1.70 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16