תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנא'ג .11


םונצהו ירענה הארמה לע םיתמה םכניבמ ולאל
.ןופצה תא דבאל םכל םורגל הלולע וזה המיסקמה

18 :ליג
1.67 :הבוג
 ,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16