1 הירלג - ביבא לת

050 - 62 62 16 

ינוס 09
הסילא 10
יזוס 11
הניט 12


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל