תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ינ'ג .50

טוח לע הטנוירמכ תירירבשו הנידע
םיננעב שיגרתש דע ךתוא גנעל חמשת ינ'ג

21 :ליג
1.68 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 ישימח דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16