תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הקיס'ג .10

םייתפש ולאו טבמ הזיאו ,םינייע תלוכת תינידנולב
תבכור איה דועב שארה תא ךל בבוסל חמשת הקיס'ג
....זה לע

19 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא  :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16