תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


יטאק .16

לוכאלו סוגנל אבש תומטפו לודג הזח יטאקל
בוזעל הצרת אלש בוט ךל תושעל חמשת איה

18 :ליג
1.72 :הבוג
זיטפרטס ,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 ישימח דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16