1 הירלג - ביבא לת

050 - 62 62 16 

הניראק 13
הנד 14
היסלוא 15
ןוסילא 16


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל