תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ילק .65

לודגהו ראופמה הזחה לע וטיבת לכ םדוק
הקילדמ הרוחב וילא תרבוחמש וניחבת כ"חא
.תוחפ אל

21 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא  :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16