תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


יל .23

בוט חור בצמ םעו תכייחמ דימת הרוחב לש דמוח
ךיפב עלביהל חמשיש ינרקודו ןטנטק הזח תלעב

20 :ליג
1.68 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16