תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


יקיו .24

ץרפמה רמשמ ימוליצמ הרזח וישכע הז וליאכ תארקנ יקיו
סופתל תולוכי תויאפוראה קרש ומכ ףוזיש םע תינידנולב בייב

20 :ליג
1.72 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16