תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ילטנ .45

תינימ-ודכ המצע לע הריהצמ וזה היפיפיה
ךתגוזל םגו ךל םג תחטבומ האנהה הישילשב

18 :ליג
1.65 :הבוג
יבסל ,ילניגאו ,ילארוא  :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16