תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הטווס .46


הטווס לש תופיה הינפ לע םירוזפ םינטק םישמנ
הלילה לכ ךתוא קנפל חמשתש תיתימא תי'גני'ג

19 :ליג
1.75 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  טעמ :תרבוד
  רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16