תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ילטנ .05

ןדע-ןג םעטו הבוב לשכ תוקותמ םינפ שי ילטנל
.ףוקזו אלמ ,לגלגע הזחו תוכר אלמ ישנ ףוג

19 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16