תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הסלוא .15


חתורו טהול בל םע ,חרק תכיסנ לש הארמ
חריב תעגל לכותו םימורמל ךתוא ףיעת

20 :ליג
1.70 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא ,תירבע טעמ :תרבוד
  רקובב 5:00 דע 19:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16