תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנסקוא .24


המח דלוקוש תגוע ומכ המיהדמה הנסקוא
דצב קללל הרירק לינו תדילג םע
.דבל התא םא םג אלפנ תוארהל םילוכי םייחה

21 :ליג
1.68 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
  רקובב 5:00 דע 19:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16