תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הטילול .25

בצועמו ישנ ףוג תלעב ,ההובג דואמ איה
תוכורא דואמ םילגרו תוקותמ םינפ

18 :ליג
1.79 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16