תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


יפוס .53

יסקס ןבשי ,תוכורא םיילגר ,תיתימא הכיתח
םיקחש עיקרמ יוליב ךל םיחיטבמ ,ףוצח יפואו

22 :ליג
1.78 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 ישימח דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16