תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ינוס .09


ךל םישגת ,תומולחב ומכ תינידנולב בייב
םולחלו םייניע םוצעל םוקמב זא .תולאשמה לכ תא
.ןופלטה רבע לא ךדי תא טשוה

19 :ליג
1.71 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
  רקובב 5:00 דע 19:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16