תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הטווס .72


,תולודגו תולוחכ םייניעו תומימת םינפ ונלש הטווסל
ונלש הטווס ,תועטהל םימתה טבמל ןתת לא ךא
.תומולח המישגמ

20 :ליג
1.64 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
  רקובב 5:00 דע 19:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16