תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הטווס .63

עוקתל התיה ,םלועמו זאמ ךלש היזטנפה םא
.הנטקה ךתוחא לש יברבה תבוב תא
תרפושמה הסריגב לבא ךלש תונמדזהה וז
...רוחאמ וא םינפלמ תוסנל לכות

20 :ליג
1.66 :הבוג
(ריחמ תפסותב) ילאנא ,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16