תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הניט .22


תכלהמ ןימ תצצפ איה הניטש קפס ןיא
עורפ שארו בוטח ףוג תלעב ,היפיפי הרוחב

20 :ליג
1.69 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
  רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16