תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ירלאו .2

המיהדמ תינוסוכ הרדגהל לוב הנוע טושפ ירלאו
הניסרח תבוב לשכ םינפו לגלוגע הזח ,םלשומ ףוג

18 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16