1 הירלג - ביבא לת

050 - 62 62 16 

לוקינ 01
הנילא 02
יקינ 03
הנאירדא 04


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל