תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הקיו .18


תוצרפתמ תויגרנא תאלמו תינצפוק ,תלתלותמ
תומולח תמישגמכ העודי ונלש יקיו

19 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא טעמ :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16