תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הניטנלו .25

רושקה לכב ךא ליגב הריעצ םנמא וזה תנודליה
ילאנא ,םישנ ,םירבג ,םירוצעמ הל ןיא סקסל
ךלוה לכה

19 :ליג
1.68 :הבוג
(ריחמ תפסותב) ילאנא ,ילניגאו ,ילרוא יבסל  :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16