תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנאי .69

תולוכת םייניע ,תועדה לכל הפי הרוחב הנאי
ףוריטב ךתוא קנפל חמשת איה .יעבט ליפא סקסו

20 :ליג
1.67 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא  :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16