הניטסירכ 17
הלוא 18
 
הליל 19
היסטסנ 20
 
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל