הנסקא 21
הנירמ 22
 
 
 
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל