2 הירלג

ילטנ 13
לוקינ 14
 
 
הלוא 15
בורקב
 
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל