2 הירלג
הטבס 01
הינא 02
 

הנינ 03
הינט 04
 
 
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל