הנאג 09
הינא 10
 
 
 
הנירמ 11
הידנ 12
 
 
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל