ילטנ 13
יקינ 14
 
 
 
הטווס 15
הריא 16
 
 
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל