תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנא'ג .10

הזועת הברהו ףוצח טבמ םע הבבוש הרוחב
רוחאמ םג ףוסה דע ךתיא ךלת איה הפי שקבת םאו


20 :ליג
1.66 :הבוג
(שארמ םואתב ילאנא) ילניגאו ,ילארוא:םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
תוירקהו הפיח :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16